REGULAMIN

& 1. Postanowienia Ogólne

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych „Born2Dance Studio" (nazywanym dalej Studio B2D) jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez uczestnika zajęć tanecznych bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia, wypełnienie i podpisanie formularza uczestnika zajęć oraz zapłata są równoznaczne z akceptacją regulaminu poniższego regulaminu

2. Każdy uczestnik zajęć przy pierwszym zapisie na zajęcia jest zobowiązany wypełnić, podpisać i oddać formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia  , formularz wypełnia rodzic lub opiekun prawny tej osoby.

3. Zapisując się na zajęcia w Studio B2D uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Studio B2D nie odpowiada za kontuzje wynikłe z ukrytych schorzeń uczestników zajęć.

4. Studio B2D i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich zarówno z domu do Studia jak i ze Studia do domu.

5. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu , w którym są prowadzone zajęcia Studio B2D nie ponosi odpowiedzialności.

 

& 2. Szczególne warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych grup dziecięcych , młodzieżowych oraz dla dorosłych , jest uiszczenie pełnej opłaty za 4 kolejne zajęcia (w przypadku grup mających zajęcia 1 raz w tygodniu ) , lub 8 kolejnych zajęć ( w przypadku grup mających zajęcia 2 razy w tygodniu ) lub wykupienie jednorazowej wejściówki na zajęcia . Wpłatę należy dokonać przed rozpoczęciem pierwszych zajęć danego cyklu. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności uczestnika zajęć !!!

2. Przy wpłacie należności na konto uczestnik zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający dokonanie przelewu przed pierwszymi zajęciami, od których należność obowiązuje pod rygorem  nie wpuszczenia na sale taneczną.

3. Jeżeli ilość uczestników w grupie jest mniejsza niż 10 osób Studio B2D zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy,  połączenia jej z inną grupą lub zmiany warunków uczestnictwa (w tym wysokość opłat i terminów odbywania się zajęć). W takim przypadku uczestnik ma prawo zrezygnować z zajęć i otrzymać zwrot niewykorzystanej części opłaty w danym miesiącu.

4. Warunkiem uczestnictwa w lekcjach indywidualnych jest uiszczenie opłaty za pojedynczą lekcję po uprzednim zapisaniu się na konkretny termin do wybranego instruktora.

5. W przypadku grup turniejowych, zawody na które jedzie cała formacja są wliczone do cyklu jako jedne odbyte zajęcia.

 

& 3. Wysokość opłat

1.Wysokość opłat za zajęcia taneczne podana jest w cenniku Studia B2D na tablicy informacyjnej. Opłaty mogą ulec zmianie po uprzednim poinformowaniu uczestników zajęć.

Uwaga !!!  Opłaty dokonujemy przed rozpoczęciem pierwszych zajęć nowego cyklu. Osoby, które mają nie opłacony cykl lub nie dokonają opłaty za pojedyncze zajęcia lub za zajęcia indywidualne nie zostaną wpuszczone na salę.

 

& 4. Zasady obowiązujące w budynku studia B2D

1. Na terenie Studia w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz wszelkich innych używek. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

2. Na sale taneczną można wejść w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów.

3. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Studia B2D i zobowiązani są do pełnej rekompensaty strat materialnych wynikających z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie budynku. Za starty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer na terenie Studia B2D bez pisemnej zgody właściciela Studia jest zabronione.

5. W wyjątkowych przypadkach Studio B2D ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostępna na tablicy informacyjnej przy recepcji lub dostarczana do uczestników osobiście lub drogą elektroniczną.

6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

7. O opuszczenie Sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie stosują się do niniejszego regulaminu Studia B2D, ich zachowanie przeszkadza innym uczestnikom lub zagraża bezpieczeństwu osób bądź wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników oraz innych uczestników zajęć Studia B2D.

 

& 5. Postanowienia końcowe

1. Klienci Studia B2D zobowiązania są do czytania bieżących informacji (umieszczanych na tablicy informacyjnej w recepcji i na stronie internetowej www.born2dance.pl)  oraz dostosowywanie się do nich.

2. Zgodnie z Przepisami o Ochronie Prawach Autorskich zabrania się wykonywania jakichkolwiek nauczonych w Studio B2D choreografii tanecznych lub ich fragmentów na różnego rodzaju pokazach bez zgody właściciela Studia

3. Studio B2D zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonywanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp.do celów promocyjnych i informacyjnych na co każdy uczestnik wyraża zgodę wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy.

4. Z uwagi na przynależność Studia B2D do Polskiej Federacji Tańca jak i postanowień regulaminu Studia tancerz nie może :

- uczęszczać na zajęcia taneczne i warsztaty do innego Studia Tańca lub Klubu Tanecznego

- reprezentować innego Studia lub Klubu Tanecznego na zawodach bez pisemnej zgody właścicieli Studia B2D

- zmienić Studia Tańca lub Klubu Tanecznego bez pisemnej zgody właścicieli Studia po uprzednim rozliczeniu gdyż w przeciwnym razie zastanie kara rocznej dyskwalifikacji uniemożliwiającej Tancerzowi udział w zawodach tanecznych

5. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właścicieli Studia Born2Dance- Małgorzatę Szulc i Mariusza Mikołajek.

6. Poszczególne punkty regulaminu mogą ulec zmianie po uprzednim poinformowaniu uczestników zajęć.